2013. 06. 10.

Ápolási díj és nyomtatvány


Az ápolási díj  jár elvileg születéstől, de általában először az egyéb ellátásokat szokták kimeríteni, (GYED,GYES), ezért nem is szólnak róla. Az ápolási díj igénybevételének elég sok feltétele van, lentebb elolvasható. Bizonyos esetekben a járási hivatal állapítja meg, bizonyos esetekben pedig az önkormányzatnak lehet rá hatásköre.
Az alap ápolási díj 29.500.-Ft, az emelt  44.250.-Ft, a (kiemelt 53.100.-Ft) 2014-
Az alábbi anyag akkor íródott, amikor még csak két kategória volt: (az alap és a fokozott/emelt ápolási díj.
(Amíg jár a GYED,GYES, addig a (GYED,GYES és az Ápolási díj) közötti különbözetet adják meg.
Így tehát:)
(A fokozott ápolást igénylő gyermek után járó, magasabb összegű ápolási díj  igényelhető. Amennyiben más, rendszeres pénzellátásban is részesülsz, amely összege kisebb, mint az ápolási díj, akkor is igényelhető ez az ellátás, csak akkor az összege a két összeg közötti különbség.)

http://specialisjuttatasesfejlesztes.blogspot.hu/2013/07/apolasi-dij-kiegeszites-es-az-osszes.html

NYOMTATVÁNY letölthető:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13fc0184512f7405&mt=application/msword&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3Ddd79813cd2%26view%3Datt%26th%3D13fc0184512f7405%26attid%3D
Ápolási díj
Szabályait a szociális törvény 40.-44. §-ai tartalmazza. A hatáskör címzettje a járási hivatal.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 685. § b) pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
a. súlyosan fogyatékos, vagy
b. tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
Az ápolási díj megállapításának feltétele még, hogy a Szt. 42. §-ában meghatározott kizáró okok ne legyenek jelen. 
A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg. 
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki a mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
a. étkezni, vagy
b. tisztálkodni, vagy
c. öltözködni, vagy
d. illemhelyet használni, vagy
e. lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a) - e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.
E feltételek fennállásáról a járási hivatal az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi szociális módszertani intézmény szakvéleménye alapján dönt. 

Az ápolási díjat mind a járási, mind az önkormányzati hivatalnál az arra rendszeresített formanyomtatvány pontos kitöltésével lehet igényelni, melynek első oldalát maga az igénylő tölti ki. Itt az ápolóra és az ápoltra vonatkozó személyes adatok szerepelnek.

A kérelem nyomtatvány második oldalát a beteg háziorvosával kell kitöltetni, itt az ápolt személy egészségi állapotára, fogyatékosságára, betegségére vonatkozó adatok találhatók.

A kérelem benyújtását követően a járási hivatal megvizsgálja az abban foglaltakat, ha szükséges, környezettanulmányt készít, és döntéséről határozattal értesíti az ügyfelet.

Amennyiben a kérelmező a jogszabályi előírásoknak megfelel, az ellátásra a kérelem benyújtását követő naptól szerez jogosultságot, mely ellátást utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig folyósít a járási hivatal. 
Az ellátásra való jogosultságot kétévente a járási hivatal felülvizsgálja.

ÖNKORMÁNYZATI HATÁSKÖRBEN AZ ÁPOLÁSI DÍJ:
43/B. §
  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény     (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt nem írhat elő.
(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj megállapítása során a 41-43. §-okban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(3)253 A települési önkormányzat rendeletében szabályozhatja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét mely esetekben nem teljesíti [42. § (2) bek.b) pont], valamint a házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltató, intézmény feladatait ezen kötelezettség teljesítésének ellenőrzésében.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése