2015. 02. 12.

Parkolási kedvezmény

"Jogosultságok, szakvélemények, fizetendő hatósági díjak, igazolvány cseréje és átvétele:
A jogosultsági feltételek egyike az, hogy a kérelmező meghatározott fogyatékossági körbe tartozzon, a másik pedig, hogy ezt érvényes szakhatósági állásfoglalással igazolja. Így parkolási igazolványra többek között az a személy jogosult, aki a vonatkozó jogszabályok meghatározása szerint: mozgásszervi fogyatékosnak, vaknak, gyengelátónak, látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, autistának minősül. Tehát jogszabályok rendelkeznek arról, hogy parkolási igazolványra kizárólag mely személy jogosult.
1./ Jogosultság (alábbiakban elfogadható szakvélemény/szakhatósági állásfoglalás, amely alapján):
(A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet /továbbiakban: Korm. rendelet/ 2011. július 2. napján lépett hatályba, és e Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében a súlyos mozgásában korlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet hatályát veszti. A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelet hatálybalépését követően új – a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 2.és 3. számú melléklete szerinti – /ún. „7 pontos”/ szakvélemény 2011. július 1-jét követően már nem állítható ki!
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében parkolási igazolványra az a személy jogosult:
aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak, (3) bekezdése alapján értelmi fogyatékosnak, (4) bekezdésének értelmében autistának, illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül;
akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek; vagy
aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1.-2.) vagy autistának (N.1.) minősül, és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja. (Így kizárólag az alábbi betegségek jogosítanak – a megfelelő szakvélemény mellett – parkolási igazolványra: vak, gyengénlátó vagy látási fogyatékos; mozgásszervi fogyatékos; értelmi fogyatékos; autista.)
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet alapján a kérelmező leghamarabb a 18. életévét betöltendő hónapban nyújthatja be a kérelmet. A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes területi szervénél (igazgatóságánál). A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetében az intézmény orvosa (háziorvosa) által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt. Miután az ügyfél benyújtotta a Magyar Államkincstár felé a fogyatékosság iránti kérelmét, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal illetékes kirendeltsége (igazgatósága) állítja ki a szakhatósági állásfoglalást. A jogosult ügyfél ezzel a szakhatósági állásfoglalással igényelheti az Okmányirodában a parkolási igazolvány kiállítását!"
Forrás:
http://www.gyongyos.hu/okmanyiroda/ugytipusok/110-parkolasi-igazolvany-ugyinteze

Összegezve: A Parkolási Igazolványhoz
  -vagy fogyatékossági támogatás, -vagy vakok személyi járadéka, -vagy magasabb összegű családi pótlék szükséges. Ezt így határozták meg.
Ez az ügy országos hatáskörű, mivel a fogyatékkal élők parkolási kedvezményét az EU irányelve alapján magyar törvények és kormányrendeletek szabályozzák, amit egyes helyi vagy kerületi önkormányzatok rendelettel nem írhatnak felül. Tehát ez az országban mindenhol így kell, hogy legyen.)
A rokkantsági igazolványhoz a fogyatékossági támogatás az egyik feltétel, de a rokkantsági járadék nem kizáró ok a parkolási kártya igényléséhez!

A Parkolási kártyát nemcsak a lakóhely szerinti Okmányirodában lehet intézni, hanem más Okmányirodában is.
 ,, Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, illetve nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon, országos illetékességgel az Okmányiroda jár el." (Ennek értelmében tehát a parkolási igazolvány iránti kérelmet az arra jogosult személy bármely Okmányirodában előterjesztheti.)

 
"Az ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt 3. § (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. A közlekedési igazgatási hatóság ismételt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, ide nem értve a Kr. 14. § (4) bekezdése szerinti, a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvéleményt."
Forrás:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR

 Mi tartozik a fel nem használható orvosi szakvélemények kategóriába?


"A 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet hatályba lépésével, a támogatási rendszer átalakítása keretében az alacsony összegű közlekedési támogatás fokozatos kivezetésére, és 2013. január 1-jétől történő megszüntetésére kerül sor. Ennek értelmében a 164/1995. (XII. 27.) kormányrendelet közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-éig kell alkalmazni. 2012. év során csak azon mozgáskorlátozott személyek részére állapítható meg közlekedési támogatás, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg. 2011. július 2-át követően a 164/1995. (XII. 27.) kormányrendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti I. fokú és II. fokú orvosi szakvélemények nem állíthatók ki."

Forrás:


Tehát valószínűleg a régi rendelet alapján kiállított  orvosi szakvéleményeket felülvizsgálják, és újakat kell beszerezni a parkolási igazolványhoz.


Kapcsolódó írások:
http://specialisjuttatasesfejlesztes.blogspot.hu/2014/08/parkolasi-kartya-kodok.html
http://specialisjuttatasesfejlesztes.blogspot.hu/2013/11/parkolasi-igazolvanyrol.html
http://downbaba.hu/down-babam-szuletett/ki-segithet/parkolasi-igazolvany-igenyles-ertelmi-fogyatekossaggal-elok-szamara/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése